KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

TEKİNOĞLU OTELCİLİK İNŞAAT EML.TUR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (birlikte “ALGORA HALAL HOTEL” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, ALGORA HALAL HOTEL.’in güvencesi altındadır. ALGORA HALAL HOTEL olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, ALGORA HALAL HOTEL tarafından sağlanan hizmet ve ALGORA HALAL HOTEL’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, ALGORA HALAL HOTEL birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, ALGORA HALAL HOTEL’i ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, ALGORA HALAL HOTEL tarafından;

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması, ALGORA HALAL HOTEL ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve ALGORA HALAL HOTEL politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, ALGORA HALAL HOTEL’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, ALGORA HALAL HOTEL tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi, Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi, Hizmet ve tekliflerin sunulması, Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi, ALGORA HALAL HOTEL’in ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi, İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması, Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, ALGORA HALAL HOTEL ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması, Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

Hukuk işlerinin takibi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, ALGORA HALAL HOTEL’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, ALGORA HALAL HOTEL tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması, Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ALGORA HALAL HOTEL tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ALGORA HALAL HOTEL’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),

İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla ALGORA HALAL HOTEL yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin ALGORA HALAL HOTEL tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.algorahalalhotel.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “ALGORA HALAL HOTEL Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

Yurtdışına Aktarım

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, ALGORA HALAL HOTEL’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, ALGORA HALAL HOTEL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ALGORA HALAL HOTEL ve alt markaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ALGORA HALAL HOTEL’in, ALGORA HALAL HOTEL ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ALGORA HALAL HOTEL’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), ALGORA HALAL HOTEL’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ALGORA HALAL HOTEL’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, ALGORA HALAL HOTEL tarafından farklı yollardan (ALGORA HALAL HOTEL merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir.

ALGORA HALAL HOTEL bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, ALGORA HALAL HOTEL ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, ALGORA HALAL HOTEL’in hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, ALGORA HALAL HOTEL bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine ALGORA HALAL HOTEL bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle ALGORA HALAL HOTEL’e iletmeniz durumunda, ALGORA HALAL HOTEL talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, ALGORA HALAL HOTEL’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

ALGORA HALAL HOTEL’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme, Eğer ALGORA HALAL HOTEL nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, Eğer ALGORA HALAL HOTEL nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme, Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme, Kişisel verilerin ALGORA HALAL HOTEL nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme, Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

ALGORA HALAL HOTEL tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme. Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ALGORA HALAL HOTEL’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede ALGORA HALAL HOTEL’e Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, algorahalalhotel.com adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını “Konaklı Mah. Kulak Cad. No:10/A-D 07491 Alanya / Antalya / Türkiye” adresine şahsen elden teslim edebilir, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir, Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, info@algora.com.tr adresine e-posta ile iletebilir, ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Değişiklikler

ALGORA HALAL HOTEL’in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvurusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize, söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuru Kanalları

Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Sağlık ve güvenlikle ilgili ilave önlemler

Güvenlik

 • Personel, yetkili yerel makamlar tarafından belirtilen tüm güvenlik protokollerini uygular
 • Yazılı menüler, dergiler, kalemler ve kağıt gibi paylaşımlı kırtasiye malzemeleri kaldırılmıştır
 • Konaklama birimlerinde ve başlıca alanlarda el dezenfektanı bulunur
 • İlk yardım kiti mevcuttur
Temizlik ve dezenfeksiyon

 • Koronavirüse karşı etkili kimyasal temizlik malzemeleri kullanılır
 • Çarşaflar, havlular ve çamaşırlar yetkili yerel makamların talimatlarına uygun şekilde yıkanır
 • Konaklama birimleri her yeni konuktan önce dezenfekte edilir
 • Konaklama birimleri temizliğin ardından kapatılır
 • Konuklar, konaklama birimleri için sunulan herhangi bir temizlik hizmetini iptal etme seçeneğine sahiptir
Sosyal mesafe

 • Nakitsiz ödeme imkanı
 • Sosyal mesafe kuralları uygulanır
 • Uygun alanlarda personelle konuklar arasına yerleştirilmiş paravanlar veya koruyucu bariyerler mevcuttur
Yiyecek ve içecek güvenliği

 • Yemek yeme alanlarında sosyal mesafe uygulanır
 • Yiyecekler konaklama birimlerine teslim edilebilir
 • Tüm tabaklar, çatal bıçak takımları, bardaklar ve sofra takımındaki diğer parçalar sterilize edilir
 • Kahvaltı için paket servis kapları kullanılır
 • Teslim edilen yiyecek güvenli bir şekilde paketlenir